Home Dr Oxibus Orbi Video Fotos Contact Voorwaarden
Mail: peter@petertainment.nl

Voorwaarden

Zakelijke voorwaarden (de KLEINE lettertjes)


1 Op wie slaan deze voorwaarden?

A. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Petertainment en opdrachtgevers betreffende organisatie van activiteiten, spelen van rollen dan wel het spelen van een show ofwel combinaties hiervan. Hierna te noemen "optreden".

B. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk bevestigd zijn door Petertainment.

C. Een overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever een opdrachtbevestiging van Petertainment ondertekent, een inschrijfformulier van Petertainment ondertekent of door bevestiging van Petertainment van iemands per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.


2 Annulering door opdrachtgever

A. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht van een optreden te annuleren per aangetekend verzonden brief of per door Petertainment bevestigde e-mail.

B. De opdrachtgever kan het optreden tot 4 weken voor de het optreden annuleren tegen annuleringskosten (25% van het bedrag).

C. Bij annulering korter dan 4 weken voor het optreden betaalt men het volledige bedrag.


3 Annulering door Petertainment

A. Petertainment heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, een optreden te annuleren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door hem betaalde bedrag.


4 Betaling

A. Petertainment brengt de kosten, conform de overeenkomst, in rekening middels een factuur. De opdrachtgever dient de kosten uiterlijk 30 dagen na facturering door Petertainment betaald te hebben.

B. De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht aan Petertainment in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.5 Auteursrecht

A. Het auteursrecht op de door Petertainment gemaakte evenementen, activiteiten, rollen, trucs en presentaties berust bij Petertainment.

B. Ook het auteursrecht op offertes, evaluaties, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Petertainment berust uitsluitend bij Petertainment.


6 Aansprakelijkheid

A. Petertainment spant zich in om optredens naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

B. Petertainment aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade behalve in het geval dat haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en uitkeert.

C. Buiten de in punt 6B bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor het schadeveroorzakende optreden in rekening is gebracht.

D. Petertainment is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

E. Petertainment zal niet aansprakelijk worden gesteld als de opdrachtgever de mogelijkheid heeft daarvoor rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij of die van een derde aan te spreken.


7 Disclaimer

A. Op de website staan richtprijzen waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Deze zijn er slechts om een indicatie van de prijs te krijgen. Dit omdat bijna iedere activiteit anders is. U kunt altijd een vrijblijvende offerte aanvragen voor uw specifieke activiteit.

8 Overige bepalingen

A. Op deze Voorwaarden en op eventuele geschillen is Nederlands recht van toepassing.

B. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Voorwaarden, zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechter te Tilburg, Nederland.


Download deze voorwaarden HIER als pdf document